trung quốc khai thác cường độ cao trống vàng tách từ tính