các sản phẩm phụ của việc sản xuất chì bằng cách khai thác là gì