quá trình dòng chảy mặt đất nhà máy canxi cacbonat