máy mài hoạt động bằng bàn đạp bằng cách sử dụng máy phân loại